Jak być dobrym szefem?

NIEGOT_Zawody_regulowane_5535212Aby pracownik pracował wydajnie, uważnie słuchał zaleceń przełożonego- musi on spełniać pewne kryteria. Nie ma jednej zasady bycia dobrym przełożonym, szefem. Każda branża wymaga predyspozycji zgodnych ze swoją specyfiką, aczkolwiek są pewne odgórne cechy, uniwersalne dla każdej branży, które powinien posiadać dobry szef. Przede wszystkim powinien on wyrażać się szacunkiem do pracowników. Jest to fundament w budowie zespołu pracowników. Szef powinien rozumieć swoich pracowników i traktować równo, bez względu na to, że się różnią. Poza tym szef musi wykazywać się łatwością komunikacji z pracownikami. Musi rozumieć ich problemy, dostrzegać umiejętności, talenty. Powinien wykazywać się umiejętnością słuchania, uważnego. Ponadto musi być sprawiedliwy.

Nie może nikogo wyróżniać bez konkretnych zasług dla firmy. Traktować pracowników tak samo. Szef ma mieć wiedzę i doświadczenie w branży w której działa a ponadto w kierowaniu zasobami ludzkimi. Wtedy będzie mógł sobie dobrze radzić ze swoimi zadaniami a także sprawnie operować zespołem pracowników. Wysokie kompetencje to kolejny ważny element. Dzięki temu, że przełożony zna się na swojej pracy, będzie umiał dobrze pokierować swoimi pracownikami, sprawnie zaprojektować pracę zespołu, dopasować ją do potrzeb np. projektu.

Jeśli szef źle by projektował pracę zespołu i praca nie przynosiła efektów, pracownicy będą zniechęceni i mniej efektywni. Szef powinien być liderek, mieć do tego predyspozycje, umieć skupiać wokół siebie ludzi. Powinien tak wpływać na pracowników, by chcieli go słuchać i robić to co zaproponuje. Ważna jest tu też łatwość komunikacji. Szef powinien wystrzegać się całkowicie autorytarnego kierowania zespołem. Powinien dawać pracownikom możliwość dyskusji.

Read More

Nowe tendencje w rekrutacji

imagesSkuteczny i efektywny proces rekrutacji dla pracodawcy ma ogromne znaczenie. Bowiem od niego zależy jakich pracowników firma będzie posiadać a przez to jakie będą efekty działania firmy. Proces rekrutacji może być przeprowadzany przez dział HR danej firmy albo przez opłaconą agencję zewnętrzną. Możliwe są dwie ścieżki rekrutacji. Pierwsza ścieżka to ta tradycyjna, klasyczna opierająca się na ogłoszeniach prasowych, portalach internetowych związanych z pracą, urząd pracy itd. Są to skuteczne metody. Jednakże można także spróbować wyszukać kandydatów na pracowników innowacyjnymi ścieżkami.

Przykładem innowacyjnych rozwiązań w procesie rekrutacyjnym są np. Event Recruiting, Make Every Employee a Recruiter oraz Re-Recruiting. Pierwszy typ jest chętnie stosowany za oceanem. Pionierem tej formy rekrutacji była firma Cisco. Firma ta dzięki tej właśnie metodzie może pochwalić się wieloma sukcesami. Metoda ta polega na tym, że dana firma uczestniczy na imprezie jako np. sponsor lub organizator. Firma ta jest w trakcie tej imprezy widoczna.

Rekrutująca firm stosuje wszelkie środki aby zapaść w pamięć uczestników poprzez np. rozdawanie gadżetów itd. Druga forma, czyli Make Every Employee a Recruiter, która polega na tym, że to pracownicy dają znać w swoich środowiskach, że w ich firmie jest zapotrzebowanie na danych pracowników. Pomocą są np. wizytówki, które chętnym osobom pracownik wręcza. Re-recruiting natomiast polega na zatrudnianiu osób, które z różnych powodów odeszli z danej firmy.

Read More

Obowiązki pracodawcy

legalna_pracaPracodawca podobnie jak pracownik posiada wiele obowiązków, które są określone przez przepisy prawne, np. Kodeks Prawny. Pierwszym, głównym obowiązkiem jest terminowe wypłacanie wynagrodzenia pracownikowi. Wypłata powinna być zgodna i pod względem wysokości i pod względem terminu jaki określony jest w umowie zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Pracodawca ma być sprawiedliwy i obiektywny, oceniać pracowników równo, nie dyskryminować żadnego. Gdy pracodawca zatrudnia pracownika, powinien w jasny sposób udzielić szczegółowych informacji na temat obowiązków pracownika.

Powinien też poinstruować go jak ma wypełniać dane obowiązki, w jakim czasie, jakie są wymagania BHP itd. Pracodawca powinien dbać o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika. Może to robić przez organizowanie kursów, konferencji, oferowanie dodatków pieniężnych do kształcenia, udzielania wolnego na czas kształcenia itd. Pracodawca ma sprawować pieczę nad relacjami pracowników i przełożonych. Relacje te mają być serdeczne i pełne szacunku. Pracodawca ma też inny obowiązek, musi pilnować by warunki pracy i warunki pomieszczeń mają być zgodne z obowiązującymi przepisami BHP i higieny pracy.

Ma też obowiązek opłacenia badań wstępnych, które potwierdzają możliwość podjęcia pracy kandydata na danym stanowisku. Pracodawca powinien zgłaszać do odpowiednich organów wszelkie wypadki w pracy, a także sytuacje gdy pracownik przychodzi do pracy pijany. Jest to niezmiernie ważne. Podstawą sukcesu firmy jest to aby pracodawca działał zgodnie z przepisami i należycie traktował pracowników.

Read More

Motywacja pracowników

Każdy pracodawca chce aby pracownicy pracowali tak, by jego biznes przynosił duże zyski. Kadra pracownicza musi być na wysokim poziomie. W czasach ogromnej konkurencji, wskaźnik migracji pracowników pomiędzy firmami jest na bardzo wysokim poziomie. Pracodawca więc musi zadbać o to by jego dobry specjalista chciał pozostać w firmie. Musi spowodować w nim poczucie iż firma w której pracuje docenia jego możliwości i działania. Pracodawca musi wpaść na pomysł jak zmotywować pracownika do twórczej pracy, w której wykorzysta wszystkie swoje umiejętności i możliwości. Musi zastosować system motywacyjny.

Najbardziej popularny jest system motywacji finansowej, np. w postaci różnorakich premii pieniężnych. Jest jednak wiele możliwości premiowania nie przez pieniądze a przez różne bonusy, nagrody, bony, atrakcje itd. Aby zachęcić pracownika do pracy właśnie w naszej firmie, poza atrakcyjnym wynagrodzeniem firmy bardzo często proponują służbowy samochód, komputer (który może zabierać do domu) , telefon (z pewnym limitem, który można wykorzystać bez względu czy chodzi o kontakty w ramach pracy czy w ramach prywatnego życia) itp. Pracodawca może także wprowadzać nagrody motywacyjne.

Nagradzać można właściwie za wszystko, za zaangażowanie w projekt, za udane transakcje, za pozyskiwanie nowych klientów, za powodzenie w projekcie, za osiągnięcie wszystkich określonych celów. Nagrody powinne być dostosowane do osobistych predyspozycji i potrzeb pracowników. Pracodawca powinien znać dobrze swoich pracowników, wiedzieć o nich na tyle by skutecznie ich nagradzać. Jednakże by system motywacji miał sens, zasady motywacji muszą być jasne dla wszystkich.

Read More

Dlaczego warto robić pracownikom imprezy integracyjne?

malzenstwo330Formy integracji pracowników, prowadzą między innymi do poznania przez pracowników swoich słabych i mocnych stron a także wzmocnienia więzi w grupie. Umożliwiają także polepszenie pracy zespołowej, zgrania grupy. Imprezy integracyjne mogą przybierać wiele postaci, od spotkania przy grillu, ognisk integracyjnych, wspólnych meczy siatkówki, dyskotek, kolacji w restauracji, aż do wyjazdów na wycieczki kilkudniowe, które zawierają pełny pakiet przeróżnych atrakcji, które pomagają zawiązywaniu się przyjaźni i rozluźnieniu atmosfery. Niesie to wiele pozytywnych konsekwencji dla firmy.

Między innymi tworzenie się więzi między pracownikami w trakcie imprez organizowanych przez firmę, co podnosi lojalność pracowników wobec niej. Ponadto pracownicy zaprzyjaźnieni chętnie pracują ze sobą, lepiej się porozumiewają co wpływa na efektywność pracy. Imprezy integracyjne wzmacniając więzi między pracownikami, doprowadza także do tego, że są oni bardziej otwarci i spontaniczni co wspomaga ujawnianiu pomysłów. Pracownik czujący się dobrze w zespole z którym pracuje, to pracownik zadowolony i twórczy, czyli skarb dla każdej firmy. Imprezy integracyjne stanowią także rozrywkę dla pracowników, której często im brak w czasie wolnym.

Wypoczęty, naładowany pozytywnie siłami pracownik wraca np. po weekendzie w górach pełen energii, zmotywowany do pracy. Wie, że będą kolejne imprezy i atrakcje, dlatego chętnie pracuje w danej grupie. Co prawda imprezy integracyjne jak kilkudniowe wyjazdy łączą się z większymi kosztami (już pomijając fakt, że w tych dniach pracownicy nie pracują w firmie) ale warto zapłacić taką cenę za pozytywną atmosferę w biurze i większą efektywność pracy. Niestety nie wszyscy pracownicy lubią imprezy integracyjne. Niektóre osoby rezygnują z powodu rodziny z kilkudniowych wyjazdów. Pracodawca musi pamiętać, że wszelkie imprezy integracyjne mają dotyczyć wszystkich pracowników. Nie wolno dyskryminować żadnego z pracowników.

Read More

Mobbing

d0b217da-9421-4c28-822f-6117bfbd90b7_20101109105524_Nowa-praca

Dzisiejszy przedsiębiorca stara się o to, by jego pracownicy byli dobrze traktowani. Dobrze znaczy sprawiedliwie, zgodnie z wszelkimi przepisami związanymi z kodeksem pracy i innymi pokrewnymi ustawami. Pracownicy muszą się także dobrze czuć w swoim miejscu pracy. Pracownik, który źle się czuje w pracy, jest pracownikiem mniej efektywnym. Brak motywacji i pozytywnej energii sprawia, że pracownik pracuje wolniej i niechętnie. Traktowanie pracowników także odnosi dużą rolę i wpływa w znacznym stopniu na jakość pracy. Niestety w niektórych firmach w celu fałszywej motywacji pracowników, traktuje się ich w sposób niegodziwy, który jest regulowany przez przepisy prawne. Traktowanie to ma na celu zastraszenie, ukazanie hierarchii w firmie, wykazanie pracownikowi, że jest kimś mało ważnym i jeśli nie będzie się podporządkowywać to straci pracę. Ściśle powiązanym z takim traktowaniem pracowników jest pojęcie mobbingu.

Mobbing to niesprawiedliwe traktowanie pracownika oparte na psychicznym molestowaniu, przywłaszczaniu sobie jego zasług, nieuzasadnionym zwalnianiu dyscyplinarnym, nakładaniu zbyt wielu obowiązków, bezpodstawnym krytykowaniu działań, wykorzystywaniu pracownika. Jest on stosowany wobec jednostki, rzadziej wobec całej grupy. Powoduje on u pracownika wycofanie się z grupy, poczucie bezsilności, ogromny stres i załamanie psychiczne często połączone z depresją. Często pracownicy nie sprzeciwiają się temu, z powodu trudnej sytuacji na rynku pracy. Obawa przed zwolnieniem i brakiem dochodów jest zbyt silna. Mobbing wynika najczęściej ze złej woli przełożonych, ich zapędów autorytarnych, kompleksów i negatywnego wpływu poczucia władzy jakie mają. Prawo polskie przewiduje konsekwencje dla osób stosujących mobbing. Dodatkowo istnieje Krajowe Stworzyszenie Anty mobbingowe,do którego mogą się zgłaszać osoby dotknięte mobbingiem.

Read More